Główna Komisja Sportu Żużlowego (GKSŻ)
Polskiego Związku Motorowego


Społeczny organ Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego, który realizuje politykę i zadania Związku w zakresie powierzonych jej dyscyplin torowych wyścigów motocyklowych. Kieruje, koordynuje i programuje rozwój sportu żużlowego w Polsce, a w szczególności: opracowuje regulaminy sportowe i dokonuje ich interpretacji, realizuje roczne kalendarze sportowo - szkoleniowe, wykonuje czynności związane z przynależnością PZM do Międzynarodowej Federacji Motocyklowej i działalnością statutową PZM. Ponadto wydaje licencje sportowe (krajowe i zagraniczne) zawodnikom, sędziom, komisarzom technicznym i innym osobom funkcyjnym, weryfikuje i zatwierdza wyniki mistrzostw Polski oraz wyniki zawodów o nagrody PZM, nadaje tytuły mistrzowskie, ustala skład kadry narodowej (seniorów i juniorów) oraz skład zawodników na zawody międzynarodowe, homologuje i wydaje licencje torów, wyznacza organizatorów zawodów międzynarodowych w Polsce, nakłada kary za przewinienia sportowe.

Do zadań GKSŻ należy również udzielanie pomocy organizacyjnej i metodycznej klubom i sekcjom żużlowym.

Od roku 2006 istota działania GKSŻ została nieco umniejszona z uwagi na to iż powstał nowy organ zarządzający żużlowymi rozgrywkami ligowymi pod nazwą Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o., który to przejął w roku 2006 prawa do zarządzania najwyższą klasą rozgrywek żużlowych w Polsce.
W gestii GKSŻ pozostały natomiast dwie pozostałe klasy czyli I i II liga żużlowa, a także żużlowa reprezentacja Polski oraz szkolenie żużlowego narybku oraz
Stowarzyszenie Sędziów Żużlowych.

           

Po sezonie żużlowym AD 2013, GKSŻ podjęło decyzję o zmianie nazwy rozgrywek 1 i 2 ligi. Obie klasy rozgrywkowe otrzymały odpowiednio nazwy Polska Liga Żużlowa (PLŻ) zamiast dotychczasowej I ligi oraz Polska 1 Liga Żużlowa (PLŻ 1) zamiast II ligi. Nowe nazewnictwo lig zostało ogłoszone w Zakopanem, na specjalnie zwołanej konferencji prasowej. Wcześniej jednak w gronie GKSŻ odbyły się dosyć burzliwe dyskusje na temat nazw lig. Wyłoniły się takie nazwy i takie logotypy. Zmiana ta podyktowana była względami marketingowymi oraz działaniami promocyjnymi, które miały przyciągnąć do niższych klas rozgrywkowych kolejnych sponsorów oraz partnera telewizyjnego.

           

Zmiana nazwy rozgrywek na zapleczu ekstraligi, okazała się na tyle skuteczna, że rozgrywki te po raz pierwszy w swojej historii zyskały sponsora tytularnego, a została nim firma NICE od lat wspierają polską reprezentację żużlową.

28 listopada 2015 roku wybrano na kolejną kadencję nowy skład Głównej Komisji Sportu Żużlowego. Do pięcioosobowego organu kandydowało dziesięć osób. Procedurę wyboru składu Głównej Komisji Sportu Żużlowego określał paragraf 7 Regulaminu GKSŻ, który stanowił, że GKSŻ składa się z nie więcej niż 5 członków, w tym z przewodniczącego. Przewodniczącego GKSŻ powoływał Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego. W skład GKSŻ mogli wejść przedstawiciele środowiska aktualnych i byłych sędziów sportu żużlowego, klubów mini żużla oraz pozostałych środowisk. Propozycje do składu osobowego GKSŻ zgłaszały kluby uczestniczące w współzawodnictwie sportu żużlowego i posiadające ważne licencje PZM w tej dziedzinie oraz Zarządy Okręgowe PZM poprzez swoje Okręgowe Komisje Sportu Żużlowego. Prezydium ZG PZM spośród zgłoszonych kandydatur wybierało 4 kandydatów do GKSŻ i przedstawiało proponowany skład Komisji Zarządowi Głównemu PZM, który ustalał jej skład osobowy. Regulamin GKSŻ zakładał, że w skład komisji wchodziło pięć osób, jednak po zmianach komisja miała liczyć członków - siedmiu.
Podczas wyborów nikt nie oczekiwał zmian więc nie było większych niespodzianek w zakresie wyboru przewodniczącego GKSŻ i na kolejną kadencję powołany został Piotr Szymański. W skład komicji weszli również Zbigniew Fiałkowski i Łukasz Szmit, których pracę pozytywnie ocenił przewodniczący. Czwartym członkiem z ramienia sędziów został Leszek Demski, dla którego przewidziana została funkcja nie tylko w ramach GKSŻ. Pozostałe miejsca przypadły Ireneuszowi Igielskiemu, Dariuszowi Cieślakowi oraz Janowi Ząbikowi, który miał zająć się koordynowaniem projektu miniżużla w skali Polski oraz prowadzić reprezentację złożoną z najmłodszych zawodników mających poniżej 16 lat i dopiero planujących starania o licencję.

Podczas kolejnych wyborów w dniu 23 listopada 2019 roku GKSŻ została odchudzona, bo swoją pracę w komisji przestali wykonywać Jan Ząbik, Ireneusz Igielski, Dariusz Cieślak oraz Marek Wojaczek. Była to konsekwencja krytyki ze strony niektórych środowisk i kibiców, w której pojawiały się głosy, że GKSŻ jest zbyt liczna. Kibice nie wiedzieli kto i za co odpowiada. "Odchodzenie" składu osobowego miało spowodować, że podział obowiązków pomiędzy cztery osoby, nada im większą odpowiedzialność i jasność. Tak więc od roku 2019 razem z przewodniczącym Piotrem Szymańskim w komisji pracowali Łukasz Szmit, Leszek Demski oraz Zbigniew Fiałkowski.

Pracami GKSŻ kieruje Prezydium, a na jej czele stoi Przewodniczący GKSŻ.
Funkcję przewodniczącego pełnili:
            Stefan Pyz 1956-1958
            Rościsław Słowiecki - 1975-1985
            Zbigniew Flasiński 1975-1985 zm. w 2004 roku
            Andrzej Grodzki 1985-2003
            Marek Karwan 2003-2006
            Piotr Szymański 2006-aktualnie

strona główna

toruńskie turnieje turnieje światowe turnieje krajowe
zawodnicy trenerzy mechanicy działacze
klub statystyki sprzęt