licencyjne kryteria prawne


Obowiązkowe (A) dla Ligi Zawodowej:

P1. Zgodnie z art. 15 ust. 3 Ustawy o Sporcie we współzawodnictwie organizowanym przez ZM w formie Ligi Zawodowej w takich rozgrywkach uczestniczą Kluby – członkowie PZM, będące spółkami akcyjnymi w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.).

P2. W Lidze Zawodowej uczestniczą Kluby będące udziałowcami EŻ.

P3. Wnioskodawca składając wniosek o wydanie Licencji zobowiązany jest do nadesłania wraz z wnioskiem licencyjnym podpisanej umowy z EŻ dot. wykonywania usług zarządzania rozgrywkami Ligi Zawodowej, pod rygorem odmowy przyznania Licencji.
Obowiązkowe (A) dla klubów I i II ligi:

P4. Zgodnie z art. 6 ust. 2 w zw. z art. 8 ust. 2 w zw. z art. 13 ust. 1 i 2 Ustawy o Sporcie, we współzawodnictwie organizowanym przez PZM w rozgrywkach o DM I Ligi i DM II Ligi uczestniczą Kluby będące członkami PZM, działające jako osoby prawne utworzone na postawie odrębnych przepisów powyższe nie dotyczy klubów zagranicznych).

P5. Wnioskodawca zobowiązany jest do nadesłania wraz z Wnioskiem licencyjnym podpisanej mowy o przystąpieniu do rozgrywek. Brak podpisania umowy o przystąpieniu do rozgrywek skutkuje odmową przyznania Licencji. Umowa o przystąpieniu do rozgrywek stanowi Załącznik nr 8 do Regulaminu.
Obowiązkowe (A) dla wszystkich klubów:

P6. Wnioskodawca nie może bez zgody PZM uczestniczyć w jakichkolwiek rozgrywkach w dyscyplinie sportu żużlowego prowadzonych przez inny podmiot w kraju lub zagranicą (powyższe nie dotyczy Klubów zagranicznych).

P7. Stadion żużlowy zgłoszony przez Wnioskodawcę we wniosku licencyjnym jako pozostający w jego dyspozycji, nie pozostawał w poprzednim Sezonie Licencyjnym w dyspozycji innego Klubu ("Inny Klub"), który nie wystąpił o przyznanie Licencji na kolejny Sezon Licencyjny, utracił ją albo uzyskał decyzję odmowną, a posiada zadłużenie wobec:
    - zawodników krajowych i zagranicznych
    - innych Klubów żużlowych
    - FIM i FIM Europe oraz kontraktowych promotorów FIM i FIM Europe
    - PZM
    - EŻ
    - osób urzędowych

P8. W skład jego organów wchodzi osoba fizyczna będąca w poprzednim sezonie członkiem organu innego Klubu, o którym mowa w punkcie P7.

P9. Wnioskodawca zobowiązany jest do poddania wszelkich sporów majątkowych lub niemajątkowych, mogących być przedmiotem ugody, związanych z uczestnictwem Klubu we wszelkim współzawodnictwie sportowym organizowanym i prowadzonym przez PZM lub EŻ (jako spółkę zarządzającą Ligą Zawodową), a także powstałych na tle uprawiania, organizacji, upowszechniania i rozwoju sportu żużlowego, wyłącznej właściwości i jurysdykcji Trybunału PZM, będącego stałym sądem polubownym, pod rygorem odmowy przyznania Licencji.

P10. Wnioskodawca zobowiązany jest do wprowadzania we wszelkich umowach zawieranych przez Klub z jakimikolwiek innymi Klubami, zawodnikami lub działaczami (z wyłączeniem umów o pracę) klauzuli o poddaniu wszelkich sporów majątkowych lub niemajątkowych, mogących być przedmiotem ugody, wynikających z takich umów, w tym sporów związanych z ich zawarciem, interpretacją, wykonywaniem lub rozwiązaniem, wyłącznej właściwości i jurysdykcji Trybunału PZM, będącego stałym sądem polubownym (zapis na sąd polubowny), pod rygorem poniesienia przez Klub odpowiedzialności dyscyplinarnej zgodnie z odpowiednimi przepisami PZM.

P11. Wniosek licencyjny na dany Sezon Licencyjny sporządza się według wzoru, stanowiącego załącznik nr 7 do Regulaminu.

strona główna

toruńskie turnieje turnieje światowe turnieje krajowe
zawodnicy trenerzy mechanicy działacze
klub statystyki sprzęt