licencyjne kryteria dotyczące infrastruktury sportowej


Obowiązkowe (A) dla Ligi Zawodowej:

I1. Klub, aby uzyskać Licencję musi posiadać do swojej dyspozycji Stadion żużlowy, położony na terytorium Polski, spełniający wymogi FIM zawarte w aktualnie obowiązujących: "Normach dla Torów do Wyścigów Torowych (STRC)", "Regulaminie Zawodów Motocyklowych na torach Żużlowych" i "Regulaminie Organizacyjnym DMP" oraz:
1. mający co najmniej 5000 indywidualnych miejsc siedzących i zadaszoną trybunę na minimum 300 miejsc
2. wyposażony w oświetlenie minimum 1800 luxów na tor, 900 luxów w parku maszyn i linii ustawienia zawodników (w wypadku stosowania przez Klub oświetlenia przenośnego musi ono być ustawione na stadionie i gotowe do natychmiastowego użycia w każdych zawodach ligowych, które mają być transmitowane w telewizji lub w zawodach co do których podmiot zarządzający danymi Rozgrywkami Klubowymi PZM wskaże na taką potrzebę)
3. wyposażony w system monitoringu widowni, rejestracji przebiegu zawodów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zgodny z obowiązującymi przepisami wykonawczymi do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
4. wyposażony w bandy pneumatyczne z homologacją FIM. Przez posiadanie do dyspozycji Stadionu żużlowego przez Klub rozumie się sytuację, gdy Klub zapewnia sobie prawo do wyłącznego i swobodnego dysponowania Stadionem co najmniej w datach kalendarzowych zawodów oraz w datach wszystkich zawodów wyznaczonych przez uprawnione podmioty, w szczególności w nowych datach zawodów przełożonych lub odwołanych.
Obowiązkowe (A) dla klubów I i II ligi:

I2. Klub, aby uzyskać Licencję musi posiadać do swojej dyspozycji stadion żużlowy spełniający wymogi FIM zawarte w aktualnie obowiązujących: "Normach dla Torów do Wyścigów Torowych STRC)", "Regulaminie Zawodów Motocyklowych na torach Żużlowych" i "Regulaminie organizacyjnym DM I/II Ligi" oraz:
1. mający co najmniej następującą liczbę indywidualnych miejsc siedzących: dla DM I Ligi – 500, dla DM II Ligi – 300
2. wyposażony w oświetlenie minimum 900 luxów na tor i 400 luxów w parku maszyn i linii ustawienia zawodników (w wypadku stosowania przez Klub oświetlenia przenośnego musi ono być ustawione na stadionie i gotowe do natychmiastowego użycia w każdych zawodach ligowych, które mają być transmitowane w telewizji lub w zawodach co do których podmiot zarządzający danymi Rozgrywkami Klubowymi PZM wskaże na taką potrzebę); wymóg oświetlenia nie dotyczy Klubów DM II Ligi
3. wyposażony w system monitoringu widowni, rejestracji przebiegu zawodów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zgodny z obowiązującymi przepisami wykonawczymi do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
4. wyposażony w bandy pneumatyczne z homologacją FIM. Przez posiadanie do dyspozycji Stadionu żużlowego przez Klub rozumie się sytuację, gdy Klub zapewnia sobie prawo do wyłącznego i swobodnego dysponowania Stadionem co najmniej w datach kalendarzowych zawodów oraz w datach wszystkich zawodów wyznaczonych przez uprawnione podmioty, w szczególności w nowych datach zawodów przełożonych lub odwołanych.
Obowiązkowe (A) dla wszystkich klubów:

I3. Klub jest zobowiązany do zapewnienia na Stadionie pomieszczeń medycznych, zgodnych z aktualnymi na dany rok przepisami Normy dla Torów do Wyścigów Torowych (STRC) i Kodeksu Antydopingowego FIM.

I4. Klub jest zobowiązany do zapewnienia na Stadionie szatni dla drużyn gospodarzy i gości, każda z natryskami i toaletami.

I5. Klub jest zobowiązany do zapewnienia na Stadionie odpowiedniej liczby toalet publicznych dla kibiców obojga płci.

I6. Klub jest zobowiązany do zapewnienia na Stadionie, że wszystkie szatnie i pokoje, o których mowa w pkt. I.3., I.4. oraz I.5. będą jasne, czyste, higieniczne, przestronne i odpowiednio wyposażone.

I7. Klub jest zobowiązany do zapewnienia na Stadionie przestrzegania aktualnych na dany rok przepisów Kodeksu Ochrony Środowiska FIM i PZM.

I8. Klub jest zobowiązany do zapewnienia na Stadionie zabezpieczenia medycznego przeznaczonego dla widzów.

I9. Klub jest zobowiązany do stworzenia na Stadionie udogodnień dotyczących wejścia i przyjęcia kibiców drużyn gości oraz zapewnienia minimum 5% miejsc dla nich.

I10. Klub jest zobowiązany do wyraźnego oznakowania na Stadionie wszelkich przejść, wyjść i wjazdów awaryjnych.

I11. Klub jest zobowiązany do nagłośnienia wszystkich części Stadionu przeznaczonych dla publiczności.

I12. Klub jest zobowiązany do stworzenia parkingu dla autokarów i samochodów, w tym należycie oznaczonego, wyodrębnionego, ogrodzonego i strzeżonego parkingu dla drużyny przyjezdnej i osób urzędowych zawodów, na którym Klub odpowiada zasadzie ryzyka za wszelkie szkody w pozostawionych na parkingu pojazdach oraz innym mieniu, przy uwzględnieniu lokalizacji Stadionu i dostępności transportu publicznego. W przypadku Klubów uczestniczących w Lidze Zawodowej parking musi być ponadto zlokalizowany w takim miejscu, aby nie oddzielały go od parku maszyn ciągi komunikacyjne, którymi poruszają się kibice.

I13. Klub jest zobowiązany do stworzenia na Stadionie loży prasowej na trybunie dla co najmniej 30 osób ze stałymi miejscami dla prasy wyposażonymi w punkty pozwalające na umieszczenie sprzętu komputerowego, fotograficznego oraz posiadające zasilanie elektryczne.

I14. Klub jest zobowiązany do stworzenia na Stadionie loży prasowej na trybunie dla co najmniej 20 w przypadku DM I Ligi)/ 10 (w przypadku DM II Ligi) osób ze stałymi miejscami dla prasy wyposażonymi w punkty pozwalające na umieszczenie sprzętu komputerowego, fotograficznego oraz posiadające zasilanie elektryczne.

I15. Klub jest zobowiązany do zapewnienia na Stadionie stanowisk radiowo - telewizyjnych, przy czym powinny one być usytuowane w centralnym miejscu i dodatkowo zadaszone i oddzielone.

I16. Klub jest zobowiązany do zapewnienia na Stadionie stanowisk radiowo - telewizyjnych, przy czym powinny one być usytuowane w centralnym miejscu.

I17. Klub jest zobowiązany do spełnienia na Stadionie wymogów określonych przez stację telewizyjną posiadającą prawa do przekazu telewizyjnego lub przekazującej relację z zawodów oraz zapewnienia parkingu dla samochodów używanych przez taką stację telewizyjną.

I18. Klub jest zobowiązany do zorganizowania na Stadionie biura prasowego wyposażonego w co Najmniej bezprzewodowy dostęp do internetu.

I19. Klub jest zobowiązany do posiadania na Stadionie zamontowanego telebimu o wymiarach nie mniejszych niż 7mx5m - 35 m2 o minimalnej rozdzielczości 640x480 pixeli (zalecana większa) obsługującego co najmniej następujące formaty plików: *.mpg, *.avi, *.jpg.

I20. Klub jest zobowiązany do zorganizowania na Stadionie biura zawodów z wejściem od strony parku maszyn lub w budynku, gdzie znajduje się pomieszczenie sędziego podczas zawodów.

I21. Klub jest zobowiązany do oznaczenia, w sposób precyzyjny, widoczny i nie budzący wątpliwości dla zawodników i sędziego granic parku maszyn.

I22. Klub jest zobowiązany do posiadania zintegrowanego (kompatybilnego) systemu identyfikacji osób, sprzedaży biletów, kontroli przebywania w miejscu i w czasie trwania meczu, kontroli dostępu do określonych miejsc oraz weryfikacji informacji w rozumieniu art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych.

I23. Klub jest zobowiązany do zapewnienia w zakresie produkcji telewizyjnej zawodów Ligi Zawodowej w miejscach wyznaczonych przez podmiot zarządzający na Stadionie:
1) stałych podestów przeznaczonych pod kamery telewizyjne i operatora
2) miejsca na podnośnik z wysięgnikiem przeznaczony do ustawienia kamery telewizyjnej z operatorem lub miejsca na podwieszenie głowicy kamery pod dachem stadionu
3) spełnienia warunków technicznych określonych w zawartej przez podmiot zarządzający danymi
Rozgrywkami Klubowymi PZM umowie na transmisje telewizyjne.

I24. Klub jest zobowiązany do posiadania i utrzymywania w należytej sprawności wszelkich urządzeń i systemów wymaganych przez przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych dla organizatorów imprez sportowych podwyższonego ryzyka.

I25. Klub jest zobowiązany do zapewnienia wyłącznie na potrzeby stacji telewizyjnej posiadającej prawa do przekazu telewizyjnego dwóch przepustów pod torem o średnicy min. 20 cm każdy, w miejscu wskazanym przez EŻ, w celu przeprowadzenia okablowania dla kamer telewizyjnych instalowanych na płycie wewnątrz toru oraz doprowadzenia zasilania prądem elektrycznym.

strona główna

toruńskie turnieje turnieje światowe turnieje krajowe
zawodnicy trenerzy mechanicy działacze
klub statystyki sprzęt