licencyjne kryteria finansowe


Obowiązkowe (A) dla Ligi Zawodowej:

F2. Od Sezonu Licencyjnego 2017 ustala się rok obrotowy dla Klubów na okres od dnia 1 listopada danego roku kalendarzowego do dnia 31 października kolejnego roku kalendarzowego.
Nieobowiązkowe (B) dla Ligi Zawodowej:

F7. Klub nie może wydać łącznie na wypłaty dla zawodników więcej niż 65% swoich wpływów (do tej kwoty nie wlicza się barterów).
Obowiązkowe (A) dla klubów I ligi:

F6. W przypadku przekształcenia stowarzyszenia w spółkę kapitałową lub przekazania miejsca w lidze przez stowarzyszenie do spółki kapitałowej – przedłożyć zgodę właściwego organu PZM oraz porozumienie o przejęciu miejsca w danych Rozgrywkach Klubowych PZM, określającego przejęcie wszelkich zobowiązań i należności stowarzyszenia oraz kompletną ich listę.
Obowiązkowe (A) dla klubów I i II ligi:

F3. Od Sezonu Licencyjnego 2017 ustala się rok obrotowy dla Klubów na okres od dnia 1 listopada danego roku kalendarzowego do dnia 31 października kolejnego roku kalendarzowego.
Obowiązkowe (A) dla wszystkich klubów:

F1. Warunkiem otrzymania Licencji jest posiadanie przez Wnioskodawcę niezbędnych środków finansowych i przejrzystość prowadzonej ewidencji księgowej oraz zagwarantowanie interesów ewentualnych wierzycieli, jak również posiadanie wymaganych wskaźników analizy ekonomicznej, o której mowa w Regulaminie.

F4. Wnioskodawca musi spełniać łącznie, co najmniej następujące warunki:
1. posiadać wystarczające środki finansowe lub możliwości kredytowe pozwalające na zachowanie płynności finansowej w okresie, co najmniej do zakończenia najbliższego Sezonu Licencyjnego, którego dotyczy wniosek
2. zapewnić utrzymanie dodatniego majątku netto, na dzień 31 października Roku Poprzedzającego
3. wykazać, że posiada solidną strukturę finansową uwzględniającą prawidłowe zarządzanie finansami klubowymi
4. prowadzić księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i
standardami finansowymi
5. stosować zasadę memoriału - co oznacza, że transakcje i wydarzenie są ewidencjonowane w momencie ich wystąpienia, a nie w momencie otrzymania środków pieniężnych i są rejestrowane
w księgach rachunkowych oraz wykazywane w sprawozdaniach finansowych za okres, którego dotyczą.
6. rejestrować w księgach rachunkowych należności i zobowiązania z tytułu rozliczeń z zawodnikami na wydzielonych analitycznych kontach rachunkowych (wg poszczególnych zawodników) i wykazywać w bilansie w odrębnych pozycjach.
7. wykonać wszelkie zobowiązania względem zawodników wynikające z zawartych z nimi kontraktów, a pozostające w związku z rozgrywkami prowadzonymi w danym roku nie później niż do dnia 30 listopada Roku Poprzedzającego; niedozwolone jest przenoszenie przez Klub jakichkolwiek zobowiązań wynikających z kontraktu z zawodnikiem na osoby trzecie (w przypadku Klubu Ekstraligi nie uwzględnia się jakichkolwiek porozumień w zakresie prolongaty wykonania tych zobowiązań). Zespół może ustalać na potrzeby udzielania Klubom Licencji kategoryzację i gradację ważności Kryteriów finansowych określonych powyżej.

F5. Do Wniosku licencyjnego Wnioskodawca dołącza następujące dokumenty finansowe:
1. projekt dochodów i wydatków na Sezon Licencyjny, zgodnie ze wzorem zatwierdzonym przez Prezydium ZG PZM
2. sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy, wraz z raportem i opinią
biegłego rewidenta
3. sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 października Roku Poprzedzającego (w przypadku Klubów Ekstraligi – łącznie z raportem i opinią biegłego rewidenta z przeglądu skróconego, śródrocznego sprawozdania finansowego)
4. zaświadczenia o braku na dzień 31 października Roku Poprzedzającego zadłużeń w stosunku do ZUS i właściwych urzędów skarbowych lub porozumienia z ww. instytucjami o sposobie realizacji zadłużeń
5. oświadczenia o braku na dzień 30 listopada Roku Poprzedzającego zobowiązań Klubu wynikających z regulaminów i zawartych umów na dany rok i lata poprzednie wobec:
    1) zawodników krajowych i zagranicznych
    2) innych Klubów żużlowych
    3) FIM i FIM Europa oraz kontraktowych promotorów FIM i FIM Europa
    4) PZM
    5) EŻ
6) osób urzędowych; względnie odpowiednie dokumenty uzgadniające sposób i terminy spłaty ww. zobowiązań, z zastrzeżeniem Kryterium F.4 pkt 7 powyżej, albo potwierdzenie wpłaty na konto ZG PZM środków pieniężnych wystarczających do zaspokojenia zobowiązań zawodnika w wypadku wskazanym w § 30 ust. 4 Regulaminu.
6. dokumenty świadczące o uregulowaniu opłat publiczno - prawnych związanych z obiektami sportowymi (lokalne podatki, czynsz dzierżawny, itp.).
7. specyfikację wszelkich zobowiązań finansowych wynikających ze złożonego sprawozdania finansowego, o którym mowa w pkt 3 powyżej, uwzględniającą, co najmniej nazwę podmiotu, w stosunku do którego istnieje zobowiązanie, kwotę zobowiązania, termin wymagalności zobowiązania.
8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na dokonywanie w okresie obowiązywania Licencji okresowych przeglądów ksiąg rachunkowych w celu bieżącej kontroli sytuacji ekonomiczno - finansowej, na zasadach i warunkach określonych przez PZM lub EŻ.
9. zobowiązanie do wprowadzenia od dnia 1 stycznia 2016 roku zatwierdzonych przez Prezydium ZG PZM założeń do polityki rachunkowości, zakładowego planu kont, procedury obiegu dokumentów i instrukcji inwentaryzacyjnej.

strona główna

toruńskie turnieje turnieje światowe turnieje krajowe
zawodnicy trenerzy mechanicy działacze
klub statystyki sprzęt