Zasady przyznawania licencji dla klubów "Ekstraligi Żużlowej" w roku 2007


Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym
w sporcie żużlowym dla klubów Ekstraligi Żużlowej

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Posiadanie licencji uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym dyscyplinie sportu żużlowego stanowi warunek uczestnictwa klubu Ekstraligi Żużlowej w rozgrywkach o Drużynowe Mistrzostwo Polski.

§ 2
Przyznawanie, wznawianie, odmowa przyznania lub wznowienia, zawieszanie i pozbawianie licencji dla polskich klubów Ekstraligi Żużlowej następuje przy uwzględnieniu postanowień ustawy o sporcie kwalifikowanym z dnia 29 lipca 2005 r., postanowień Statutu Polskiego Związku Motorowego (PZM), regulaminów Międzynarodowej Federacji Motocyklowej (FIM) Europejskiej Unii Motocyklowej (UEM) oraz regulaminów i uchwał Polskiego Związku Motorowego.

§ 3
Uzyskanie przez polskie kluby Ekstraligi Żużlowej licencji, o której mowa w § 1, uzależnione jest od spełnienia kryteriów prawnych, sportowych, dotyczących infrastruktury oraz finansowych, o których mowa w poniższych przepisach, a ponadto od złożenia przez władze klubu oświadczeń o przestrzeganiu obowiązujących przepisów sportowych oraz uchwał i decyzji FIM, UEM i PZM.

II. KRYTERIA PRAWNE

§ 4
1. Zgodnie z Art. 15 ust. 4 ustawy o sporcie kwalifikowanym z dnia 29 lipca 2005 r., we współzawodnictwie organizowanym przez Polski Związek Motorowy od 2007 r. w rozgrywkach ligi zawodowej o DMP (Ekstraliga Żużlowa) uczestniczą kluby członkowie PZM, będące spółkami akcyjnymi.
2. W rozgrywkach, o których mowa w ust. 1 uczestniczą kluby będące udziałowcami spółki "Ekstraliga Żużlowa" Sp. z o.o.
3. Klub posiadający licencję, o której mowa w § 1, przyznaną przez Polski Związek Motorowy nie może bez zgody PZM uczestniczyć w jakichkolwiek rozgrywkach w dyscyplinie sportu żużlowego prowadzonych przez inny podmiot w kraju lub zagranicą.
4. Otrzymanie przez Klub licencji klubu Ekstraligi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez PZM na jego uczestnictwo w rozgrywkach o DMP organizowanych na podstawie umowy o przekazanie rozgrywek przez "Ekstraliga Żużlowa" Sp. z o.o.

§ 5
1. Wniosek o przyznanie lub wznowienie licencji dla klubu Ekstraligi Żużlowej na sezon rozgrywkowy - sporządza się na druku, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Do wniosku każdy klub załącza następujące dokumenty:
    1) odpis statutu spółki,
    2) wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, zawierający dane dotyczące formy prawnej klubu oraz składu osobowego jego władz,
    3) pisemne zobowiązanie klubu sportowego do przestrzegania statutu i regulaminów PZM, regulaminów "Ekstraliga Żużlowa" Sp. z o.o.
        oraz międzynarodowych organizacji sportowych , do których Związek należy,
    4) sprawdzone i zatwierdzone przez władze klubu dokumenty finansowe klubu i poświadczone za zgodność z oryginałami kopie dokumentów
        i zaświadczeń określone w §§11 lub 12 niniejszego Regulaminu,
    5) potwierdzenie wpłaty opłaty licencyjnej,
    6) dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów dotyczących infrastruktury sportowej.
    7) dokumenty potwierdzające prawo do użytkowania stadionu sportowego spełniającego kryteria dotyczące infrastruktury sportowej,
        na którym klub będzie rozgrywał mecze jako gospodarz.
3. Klub powinien niezwłocznie zawiadomić PZM o wszelkich zmianach danych zawartych w dokumentach, wymienionych w ust. 2.

III. KRYTERIA SPORTOWE

§ 6
1. Przepisy określające sposób przeprowadzania rozgrywek Ekstraligi Żużlowej oraz prawo do uczestnictwa w rozgrywkach ekstraligi, zawarte są w Regulaminach Zawodów Na Torach Żużlowych , część II Regulamin Mistrzostw Polski i Nagród PZM.
2. Klub startujący w rozgrywkach Ekstraligi musi posiadać od 2008 roku drużynę juniorów w liczbie co najmniej czterech zawodników do lat 21 posiadających licencję polską, startującą w lidze juniorów.

IV. KRYTERIA dot. INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

§ 7
1. Klub, aby uzyskać licencję, o której mowa w § 1musi posiadać do swojej dyspozycji stadion żużlowy spełniający wymogi FIM zawarte w: "Normy dla Torów do Wyścigów Torowych (STRC)" na dany rok oraz:
    1) mający co najmniej 5 tysięcy indywidualnych miejsc siedzących, a ponadto dysponujący zadaszoną trybuną, a od 2008 r. na minimum 300 miejsc.
    2) o oświetleniu minimum 900 luxów na tor i 400 luxów w parku maszyn i linii ustawienia zawodników .
    3) wyposażony w system rejestracji przebiegu zawodów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zgodny z obowiązującymi przepisami
        wykonawczymi do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
    4) wyposażony w bandy pneumatyczne z homologacją FIM.
2. Ponadto klub jest zobowiązany do:
    1) zapewnienia pomieszczeń medycznych, zgodnych z aktualnymi na dany rok przepisami Normy dla Torów do Wyścigów Torowych (STRC)
        i Kodeksu Antydopingowego FIM,
    2) zapewnienia szatni dla drużyn gospodarzy i gości, każda z natryskami i toaletami,
    3) zapewnienia odpowiedniej liczby toalet publicznych dla kibiców obojga płci,
    4) zapewnienia, iż wszystkie szatnie i pokoje, o których mowa powyżej będą jasne, czyste, higieniczne, przestronne i odpowiednio wyposażone,
    5) zapewnienia przestrzegania aktualnych na dany rok przepisów Kodeksu Ochrony Środowiska FIM ,
    6) zapewnienia zabezpieczenia medycznego przeznaczonego dla widzów,
    7) stworzenia udogodnień dotyczących wejścia i przyjęcia kibiców drużyn gości oraz zapewnienia minimum 5% miejsc dla nich,
    8) wyraźnego oznakowania wszelkich przejść, wyjść i wjazdów awaryjnych,
    9) nagłośnienia wszystkich części stadionu,
    10) stworzenia parkingu dla autokarów i samochodów, w tym drużyny przyjezdnej i sędziego, przy uwzględnieniu lokalizacji stadionu i dostępności
        transportu publicznego.
    11) stworzenia loży prasowej dla co najmniej 30 osób na trybunie ze stałymi miejscami dla prasy wyposażonymi w punkty pozwalające na umieszczenie
        sprzętu komputerowego lub fotograficznego oraz posiadające zasilanie elektryczne,
    12) zapewnienia stanowisk radiowo-telewizyjnych, przy czym powinny one być usytuowane w centralnym miejscu, zadaszone i oddzielone,
    13) spełnienia wymogów telewizji posiadającej prawa do przekazu telewizyjnego z zawodów Ekstraligi żużlowej,
    14) zorganizowania biura prasowego, wyposażonego w co najmniej jeden telefon, jeden komputer z połączeniem do internetu, faks i fotokopiarkę,
    15) posiadania zamontowanej tablicy świetlnej od 2008 roku

§ 8
1. Klub posiadający licencję, o której mowa w § 1 winien dysponować infrastrukturą sportową pozwalającą widzom i przedstawicielom środków masowego przekazu na oglądanie meczów na dobrze wyposażonym i oznakowanym oraz bezpiecznym stadionie, a w szczególności określone w § 7.
2. Klub, który otrzymał licencję dla klubów Ekstraligi Żużlowej może organizować zawody żużlowe z udziałem publiczności tylko wtedy, gdy stadion posiada zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej.

V. KRYTERIA FINANSOWE

§ 9
Warunkiem posiadania licencji, o której mowa w § 1 i uczestnictwa klubu w rozgrywkach Ekstraligi Żużlowej jest posiadanie niezbędnych środków finansowych i przejrzystość prowadzonej ewidencji księgowej oraz zagwarantowanie interesów ewentualnych wierzycieli.

§ 10
Klub starający się o licencję, o której mowa w § 1 musi spełniać łącznie, co najmniej następujące warunki:
1. posiadać wystarczające środki finansowe lub możliwości kredytowe pozwalające na zachowanie płynności finansowej w okresie, co najmniej do zakończenia najbliższego sezonu żużlowego,
2. zapewnić utrzymanie dodatniego majątku netto, na koniec sezonu żużlowego,
3. wykazać, że posiada solidną strukturę finansową uwzględniającą prawidłowe zarządzanie finansami klubowymi,
4. prowadzić księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i standardami finansowymi,
5. stosować zasadę memoriału - co oznacza, że transakcje i wydarzenie są ewidencjonowane w momencie ich wystąpienia, a nie w momencie otrzymania środków pieniężnych i są rejestrowane w księgach rachunkowych oraz wykazywane w sprawozdaniach finansowych za okres, którego dotyczą
6. rejestrować w księgach rachunkowych należności i zobowiązania z tytułu transferu zawodników, na wydzielonych kontach rachunkowych i wykazywać w bilansie w odrębnych pozycjach,

§ 11
Do wniosku o przyznanie licencji, o której mowa w § 1, klub przedstawia następujące dokumenty finansowe:
1. projekt dochodów i wydatków klubu na sezon rozgrywkowy, na który występuje się o licencję,
2. sprawozdanie finansowe za ostatni rok, wraz z audytem, składające się z:
    1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia
    2) rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia
    3) rachunku przepływów pieniężnych sporządzonego na dzień 31 grudnia
    4) informacji dodatkowej
3. sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia. do 30 września bieżącego roku składające się z:
    1) bilansu sporządzonego na dzień 30 września
    2) rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia do 30 września
    3) rachunku przepływów pieniężnych sporządzonego na dzień 30 września
    4) informacji dodatkowej.
4. zaświadczenia o braku na dzień 30 września bieżącego roku zadłużeń w stosunku do ZUS i właściwych urzędów skarbowych lub porozumienia z ww. instytucjami o sposobie realizacji zadłużeń,
5. oświadczenia o braku na dzień 30 września bieżącego roku zobowiązań klubu wynikających z regulaminów i zawartych umów na dany rok i lata poprzednie wobec:
    1) zawodników krajowych i zagranicznych
    2) innych klubów żużlowych
    3) FIM i UEM oraz kontraktowych promotorów FIM i UEM
    4) PZM
    5) Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o.
lub odpowiednie dokumenty uzgadniające sposób i terminy spłaty ww. zobowiązań,
6. dokumenty świadczące o uregulowaniu opłat publiczno-prawnych związanych z obiektami sportowymi (lokalne podatki, czynsz dzierżawny, itp.).

§ 12
Do wniosku o wznowienie licencji, o której mowa w § 1 klub powinien przedstawić następujące dokumenty finansowe:
1. projekt dochodów i wydatków klubu na sezon rozgrywkowy, na który występuje się o licencję.
2. sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 30 września bieżącego roku składające się z:
    1) bilansu sporządzonego na dzień 30 września
    2) rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia do 30 września
    3) rachunku przepływów pieniężnych, sporządzonego na dzień 30 września
    4) informacji dodatkowej.
3. zaświadczenia o braku, na dzień 30 września bieżącego roku, zadłużeń w stosunku do ZUS i właściwych urzędów skarbowych lub porozumienia z tymi instytucjami o sposobie spłaty zadłużeń,
4. oświadczenie o braku na dzień 30 września bieżącego roku zobowiązań klubu wynikających z regulaminów i zawartych umów, na dany rok i lata poprzednie wobec:
    1) zawodników krajowych i zagranicznych
    2) innych klubów żużlowych
    3) FIM i UEM oraz kontraktowych promotorów FIM i UEM
    4) PZM
    5) Ekstraliga Żużlowa Sp. z o.o.
lub odpowiednie dokumenty uzgadniające sposób i terminy spłaty ww. zobowiązań,
5. dokumenty dotyczące uregulowania opłat publiczno-prawnych związanych z
obiektami sportowymi (lokalne podatki, czynsz dzierżawny, itp.).

§ 13
1. Klub ma obowiązek udostępnić biegłemu rewidentowi (audytorowi) oryginały wszystkich żądanych dokumentów finansowych klubu.
2. Dokumenty finansowe przekazane do PZM przy składaniu wniosku o licencję mogą być zbadane przez audytora wybranego przez Związek.
3. PZM może także zażądać od klubu oryginalnych dokumentów finansowych dotyczących spraw związanych z prowadzoną działalnością w dyscyplinie sportu żużlowego (transfery zawodników, wynagrodzenia kadry szkoleniowej, płace zawodników itp.)

§ 14
Biegli Rewidenci (Audytorzy) badający dokumenty finansowe i sytuację ekonomiczną klubów ubiegających się o licencję, o której mowa w § 1 muszą spełniać łącznie następujące warunki:
1) ich działalność musi być niezależna i nie związana z żaden sposób z klubem,
2) muszą być wpisani przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

VI. ORGANY PZM ds. LICENCJI

§ 15
1. Polski Związek Motorowy realizuje procedurę licencyjną za pośrednictwem Zespołu ds. Licencji dla Klubów Ekstraligi Żużlowej zwanego dalej "Zespołem" (działającego w I instancji) oraz Prezydium ZG PZM będącego II instancją.
2. Zespół składa się z Przewodniczącego, Sekretarza i co najmniej 2 członków, w tym przedstawiciela delegowanego przez "Ekstraliga Żużlowa" Sp. z o.o., powoływanych i odwoływanych przez ZG PZM.
3. Członkowie Zespołu składają zobowiązanie o zachowaniu w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie postępowania licencyjnego.
4. Organem rozpatrującym odwołania od decyzji Zespołu jest Prezydium ZG PZM.
5. Na pierwszym posiedzeniu Zespół określa tryb swojej pracy.

VII. PRZEBIEG PROCEDURY LICENCYJNEJ

§ 16
1. Licencja zostanie przyznana lub wznowiona klubom Ekstraligi Żużlowej na sezon rozgrywkowy.
2. Opłata za przyznanie lub wznowienie licencji wynosi 350 złotych i wnoszona jest na konto bankowe ZG PZM lub dokonywana w kasie ZG PZM.
3. Wnioski o przyznanie lub wznowienie licencji na kolejny sezon należy składać do dnia 4 listopada.
4. Zespół rozpatruje złożone wnioski klubów w terminie do dnia 15 listopada.
5. Do dnia 22 listopada kluby Ekstraligi żużlowej składają ewentualne odwołania od decyzji Zespołu do Prezydium ZG PZM.
Od decyzji Prezydium ZG PZM przysługuje klubom sportowym skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
6. Zespół wydaje decyzje w przedmiocie licencji dla klubów Ekstraligi żużlowej na kolejny sezon w terminie do dnia 5 grudnia.
7. Zespół może wydać licencję warunkowo, z tym jednak, że postanowienia warunkowe muszą być spełnione w terminie określonym w wydanej decyzji, z tym, że nie może on przekroczyć daty 31 marca roku, na który wydano licencję.
8. Zespół kończy swoją pracę po rozpatrzeniu realizacji postanowień warunkowych.

VIII. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 17
1. W przypadku nie wywiązania się klubu z zobowiązań wynikających z wydanej licencji lub podania fałszywych informacji, klub będzie miał anulowaną decyzję o przyznaniu licencji.
2. W przypadku nie wywiązania się klubu z zobowiązań finansowych wynikających z dokumentów złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie lub wznowienie licencji, których termin realizacji upływa w trakcie sezonu rozgrywkowego klub nie otrzyma licencji na następny sezon.
3. W przypadku jeżeli przez okres kolejno po sobie następujących trzech lat klub sportowy lub żaden z zawodników zrzeszonych w tym klubie nie bierze udziału we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie sportu żużlowego, klub może zostać pozbawiony licencji.


Aby ograniczyć żądania finansowe zawodników, które częstokroć doprowadzały kluby do bankructwa wprowadzono na rok 2007 bardzo kontrowersyjny przepis mówiący o limicie wydatków jakie klub może ponieść w całym sezonie.
Przepis ten wydawał się o tyle bezsensowny, że w nawiązaniu do wcześniej uchwalonego limitu wydatków na zawodników kadry klubu w kwocie 3.050.000 zł postanowiono o dopuszczeniu w sezonie 2007 możliwości zawierania przez zawodników umów ze sponsorami indywidualnymi. Kwota z przeznaczeniem na indywidualnych sponsorów, jaką każdy klub ekstraligi będzie mógł rozdysponować pomiędzy swoich zawodników, to 800.000 zł. Limit wydatków nie został zwiększony. Jednak uwzględniając pierwszy, przejściowy rok funkcjonowania limitu, a przede wszystkim zasadę, że prawo nie może działać wstecz, uznano, że taki wyjątek w roku 2007 jest niezbędny, bo zawodnicy, którzy zawarli umowy ze swoimi sponsorami muszą mieć możliwość się z nich wywiązać. Jeżeli klub będzie chciał skorzystać z tej opcji, będzie musiał uzyskać od zawodnika oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z tytułu indywidualnych umów sponsorskich. Po wprowadzeniu limitu wydatków nieznany był mechanizm kontroli i sankcje za przekroczenie tegoż limitu.
Ponadto wiele kontrowersji zawłaszcza wśród zawodników wzbudził zapis mówiący o tym, że od roku 2007 cała powierzchnia reklamowa na stroju osobistym zawodnika oraz jego motocyklu będzie pozostawiona do dyspozycji klubu. Jednak zasada ta w pełni zacznie funkcjonować miała dopiero od roku 2008. W ramach systemu kontroli limitu wydatków każda reklama znajdująca się "na zawodniku" będzie musiała być ewidencjonowana i mieć odzwierciedlenie w dokumentacji finansowej.

strona główna

toruńskie turnieje turnieje światowe turnieje krajowe
zawodnicy trenerzy mechanicy działacze
klub statystyki sprzęt